Regulamin zDzis.com

 1. Postanowienia ogólne, definicje

  1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
   Regulamin
   niniejszy Regulamin korzystania z Newslettera zDziś Moto, konta zDzis Moto Premium, oraz zDzis Moto Standard. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.zdzis.com/moto/regulamin
   Użytkownik
   pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zarejestrowana w serwisie zDzis.com i korzystająca z konta zDzis Moto Standard, zDzis Moto Premium lub Newslettera zDzis Moto, zgodnie z Regulaminem.
   Raport
   Raport publikowany w formie Newslettera zDzis Moto, oraz na stronie www.zdzis.com/moto. Treść raportu to linki do ogłoszeń z samochodami klasycznymi opatrzone autorskim komentarzem. W Raporcie mogą znaleźć się również inne informacje m.in.: o samochodach wystawionych na giełdzie dostępnej pod adresem www.zdzis.com/gielda; samochodach, które przestały być aktualne niedługo po wystawieniu, oraz kilka luźnych słów od autora łącznie ze zdjęciami tzw. zDzisiowozów (są to samochody Użytkowników). Treść Raportu zDzis Moto jest formą artystycznej twórczości Filipa Drozdowskiego. Treść Raportu przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
   Operator Usługi (Usługodawca)
   Filip Drozdowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą zDzis.com Filip Drozdowski z siedzibą przy ul. Skorupki 42a, 62-060 Stęszew, NIP: 7773001287, REGON: 381191708.
   Newsletter zDzis Moto
   forma dystrybucji Raportu poprzez pocztę e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika.
   zDzis Moto Premium
   płatne konto dostępne pod adresem www.zdzis.com/moto, które umożliwia dostęp do zamieszczonego na stronie internetowej www.zdzis.com/moto Raportu w dniu, w którym został sporządzony. Dostęp do Raportu możliwy jest po zalogowaniu na stronie internetowej www.zdzis.com/moto
   zDzis Moto Standard
   bezpłatne konto dostępne pod adresem www.zdzis.com/moto, które umożliwia dostęp do Raportu po 3 dniach od jego pierwszej publikacji. Dostęp do raportu możliwy jest po zalogowaniu na stronie internetowej www.zdzis.com/moto
  2. Przepisy niniejszego Regulaminu określają zasady korzystania z kont zDzis Moto Premium, zDzis Moto Standard oraz Newslettera zDzis Moto.
  3. Użytkownik może korzystać z następujących usług:
    1. Konto zDzis Moto Standard,
    2. Konto zDzis Moto Premium,
    3. Newsletter zDzis Moto.

   Szczegółowe zasady korzystania z ww. usług, regulują § 2 – § 4 Regulaminu.

  4. Zamawiając usługę Newsletter zDzis Moto, dostęp do konta zDzis Moto Premium lub zDzis Moto Standard Użytkownik akceptuje Regulamin, Politykę Prywatności zDzis.com oraz politykę Cookies. Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.zdzis.com/moto/regulamin oraz www.zdzis.com/moto/polityka-cookies
 2. Zasady korzystania z Newslettera zDzis Moto

  1. W celu zamówienia usługi wysyłania Newslettera należy:
   1. wypełnić formularz rejestracji Użytkownika dostępny na stronie www.zdzis.com/moto podając adres e-mail Użytkownika, na który ma być wysyłany Newsletter, Nazwę Użytkownika i hasło;
   2. złożyć zamówienie na pakiet 5 Newsletterów zDzis Moto, lub 10 Newsletterów zDzis Moto, lub 20 Newsletterów zDzis Moto;
   3. opłacić zamówienie poprzez jeden ze sposobów płatności oferowanych przez Usługodawcę.
  2. Newsletter zDzis Moto – jest płatny, przy czym opłata uzależniona jest od ilości zakupionych Raportów.
  3. Raporty przesyłane są 3-5 razy w tygodniu. O ilości przesłanych w danym tygodniu Raportów decyduje Usługodawca.
  4. Koszt usługi Newslettera, w zależności od wybranej ilości Raportów wynosi:
   1. 10,00 zł za 5 Raportów (pakiet 5 Newsletterów zDzis Moto) (około tydzień subskrypcji, w zależności od ilości przesyłanych w danym tygodniu Raportów);
   2. 15,00 zł za 10 Raportów (pakiet 10 Newsletterów zDzis Moto) (około dwa tygodnie subskrypcji, w zależności od ilości przesyłanych w danym tygodniu Raportów);
   3. 20,00 zł za 20 Raportów (pakiet 20 Newsletterów zDzis Moto) (około miesiąc subskrypcji, w zależności od ilości przesyłanych w danym tygodniu Raportów).
  5. Użytkownik otrzyma Newsletter zDzis Moto po zaksięgowaniu płatności.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia usług wysyłania Newsletterów zDzis Moto, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w formie mailowej, na adres wskazany w zgłoszeniu. Dodatkowo informacja o zawieszeniu usług Newslettera zDzis Moto dostępna będzie na stronie internetowej www.zdzis.com/moto
  7. W przypadku zawieszenia usług wysyłania Newsletterów zDzis Moto na okres dłuższy niż 3 tygodnie, Użytkownik, który nie otrzymał wszystkich zamówionych Newsletterów zDzis Moto, może odstąpić od Umowy w części niezrealizowanej w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zawieszeniu usługi wysłania Newsletterów zDzis Moto. W takim przypadku Usługodawca zwróci Użytkownikowi pozostałą kwotę za niewysłane Newslettery zDzis Moto, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości mailowej o odstąpieniu od Umowy w części niezrealizowanej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części niezrealizowanej należy przesłać na adres: [email protected]
 3. Zasady korzystania z konta zDzis Moto Premium.

  1. W celu zamówienia usługi dostępu do konta zDzis Moto Premium należy:
   1. wypełnić formularz rejestracji Użytkownika dostępny na stronie www.zdzis.com/moto podając adres e-mail Użytkownika, nazwę użytkownika umożliwiający dostęp (nazwa użytkownika jest dowolna, jednak nie może być obraźliwa ani wulgarna) oraz hasło,
   2. złożyć zamówienie na pakiet 5 Raportów zDzis Moto Premium, lub 10 Raportów zDzis Moto Premium, lub 20 Raportów zDzis Moto Premium. Dostęp do konta zDzis Moto Premium jest płatny, przy czym opłata uzależniona jest od ilości zakupionych Raportów.
   3. opłacić zamówienie poprzez jeden ze sposobów płatności oferowanych przez Usługodawcę.
  2. Raportów zDzis Moto Premium zamieszczane są na stronie internetowej www.zdzis.com/moto/category/raporty-zdzis-moto-premium/ 3-5 razy w tygodniu. O ilości zamieszczanych w danym tygodniu Raportów decyduje Usługodawca.
  3. Po zalogowaniu Użytkownik Konta zDzis Moto Premium ma dostęp do wszystkich Raportów zDzis Moto Premium, Raportów zDzis Moto Standard oraz Raportów zDzis Moto Bez Logowania.
  4. Koszt usługi dostępu do Raportów zDzis Moto Premium, w zależności od wybranej ilości Raportów wynosi:
   1. 5,00 zł za 5 Raportów zDzis Moto Premium (około tydzień subskrypcji, w zależności od ilości przesyłanych w danym tygodniu Raportów);
   2. 7,00 zł za 10 Raportów zDzis Moto Premium (około dwa tygodnie subskrypcji, w zależności od ilości przesyłanych w danym tygodniu Raportów);
   3. 10,00 zł za 20 Raportów zDzis Moto Premium (około miesiąc subskrypcji, w zależności od ilości przesyłanych w danym tygodniu Raportów).
  5. Użytkownik otrzyma dostęp do konta zDzis Moto Premium po zaksięgowaniu płatności.
  6. Po zamieszczeniu przez Usługodawcę ostatniego przysługującego Użytkownikowi Raportu, Użytkownik po zalogowaniu na swoje konto zDzis Moto Premium ma dostęp do zamówionych i opłaconych Raportów oraz do Raportów zDzis Moto Standard oraz Raportów zDzis Moto Bez Logowania./li>
  7. Użytkownik może zamówić kolejne Raporty wypełniając formularz zamówienia Pakietu Raportów zDzis Moto Premium, dostępny na stronie www.zdzis.com/moto/dostep-do-zdzis-moto-premium
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia usług zamieszczania Raportów zDzis Moto Premium, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w formie mailowej, na adres wskazany w zgłoszeniu. Dodatkowo informacja o zawieszeniu usług Raportów zDzis Moto Premium dostępna będzie na stronie internetowej www.zdzis.com/moto
  9. W przypadku zawieszenia usług zamieszczania Raportów zDzis Moto Premium na okres dłuższy niż 3 tygodnie, Użytkownik, który nie otrzymał wszystkich zamówionych Raportów zDzis Moto Premium, może odstąpić od Umowy w części niezrealizowanej w terminie 1 tygodnia od dnia otrzymania wiadomości e-mail o zawieszeniu usługi zamieszczania Raportu. W takim przypadku Usługodawca zwróci Użytkownikowi pozostałą kwotę za niezamieszczone Raporty zDzis Moto Premium, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wiadomości mailowej o odstąpieniu od Umowy w części niezrealizowanej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w części niezrealizowanej należy przesłać na adres: [email protected]
 4. Zasady korzystania z konta zDzis Moto Standard.

  1. W celu zamówienia usługi dostępu do konta zDzis Moto Standard należy:
   1. wypełnić formularz rejestracji Użytkownika dostępny na stronie www.zdzis.com/moto podając adres e-mail Użytkownika, nazwę użytkownika umożliwiający dostęp (nazwa użytkownika jest dowolna, jednak nie może być obraźliwa ani wulgarna) oraz hasło,
  2. Dostęp do konta zDzis Moto Standard jest bezpłatny i umożliwia dostęp do Raportów po 3 dniach od ich publikacji.
  3. Umowa o dostęp do konta zDzis Moto Standard zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  4. Użytkownik może wypowiedzieć umowę w każdym czasie poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres email: [email protected] oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.
 5. Odstąpienie od umowy, wypowiedzenie umowy.

  1. Użytkownik nie ma prawa udostępnienia treści Raportu osobom trzecim w sposób naruszający interes Usługodawcy, w tym w szczególności Użytkownik nie może publikować Raportu, ani przekazywać go osobom lub podmiotom prowadzącym działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Usługodawcy.
  2. W przypadku naruszenia zakazu udostępniania treści Raportu, zgodnie z ust. 1 powyżej, Usługodawca ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od Umowy – w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji o naruszeniu zakazu. W takich przypadkach dostęp do aktualnego Raportu zostaje natychmiast wstrzymany, bez możliwości ponownego zamówienia usług Usługodawcy. Użytkownikowi przysługuje zwrot środków pieniężnych niewykorzystanych do dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy lub odstąpienia od umowy.
  3. Usługodawca może odstąpić od umowy w terminie 1 miesiąca od dnia jej zawarcia, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników o zaprzestaniu dystrybucji Raportu, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz komunikatu na stronie www.zdzis.com/moto Użytkownikowi przysługuje zwrot środków pieniężnych niewykorzystanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpienia od umowy.
 6. Ochrona danych osobowych.

  1. Administratorem danych osobowych jest Filip Drozdowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą zDzis.com Filip Drozdowski z siedzibą przy ul. Skorupki 42a, 62-060 Stęszew, NIP: 7773001287, REGON: 381191708.
  2. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług przez Usługodawcę, związanych z realizacją umowy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w kategorii dane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail.
  3. Dane osobowe Uczestników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
  4. Usługodawca pozyskuje dane osobowe Użytkowników (imię, nazwisko, adres e-mail) od samych Użytkowników.
  5. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  6. W celu poprawy jakości swoich usług Usługodawca przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej www.zdzis.com, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Usługodawca korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się na stronie internetowej www.zdzis.com/moto/polityka-cookies
  7. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i zamówienie Newslettera zDzis Moto, dostępu do konta zDzis Moto Premium lub zDzis Moto Standard stanowi zawarcie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – dobrowolna, jednoznaczna, świadoma i konkretna zgoda osoby, której dane dotyczą. Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z zawartymi umowami, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
  8. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  9. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy.
  10. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres od dnia zawarcia Umowy do 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
  11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, Usługodawca nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
  12. W granicach przepisów prawa Użytkownikom przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie realizowania Umowy uniemożliwi dalsze wykonywanie usług przez Usługodawcę. Użytkownik w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Usługodawca przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
  13. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Usługodawcy.
  14. Użytkownikom przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO.
  15. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie usług przez Usługodawcę.
 7. Reklamacje.

  1. Użytkownik może złożyć reklamację, w przypadku gdy jego zdaniem usługi świadczone przez Usługodawcę realizowane są niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamacje należy przesłać drogą mailową na adres [email protected] lub pisemnie na adres Usługodawcy.
  3. Każda reklamacja powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko Użytkownika zgłaszającego reklamację;
   2. dokładny adres zwrotny Użytkownika zgłaszającego reklamację w przypadku reklamacji pisemnych;
   3. dokładny opis i powód reklamacji.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od jej otrzymania. Użytkownik zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym w przypadku reklamacji pisemnej lub mailowo jako odpowiedź na reklamację przesłaną mailowo.
  5. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle zawartej umowy, w szczególności poprzez zastosowanie mediacji. Wniosek o wszczęcie procedury mediacji należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.
 8. Warunki techniczne.

  1. Korzystanie z kont zDzis Moto Standard lub zDzis Moto Premium możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. przeglądarka internetowa poprawnie interpretująca kod HTML w wersji 5, CSS w wersji 3 oraz JavaScript.
 9. Postanowienia końcowe.

  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.zdzis.com/moto/regulamin
  2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z usługi Newslettera zDzis Moto, usług dostępu do konta zDzis Moto Premium lub zDzis Moto Standard, w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Usługodawca wykorzystuje plikie cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika z konta, utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu www.zdzis.com. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz Polityka Ochrony Prywatności wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.zdzis.com/moto/regulamin. Informacja o zmianach zostanie przesłana Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powiadomić Usługodawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w części niezrealizowanej lub wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.