Regulamin zDzis.com

 1. Postanowienia ogólne, definicje
  1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
   Regulamin
   niniejszy Regulamin korzystania z Newslettera zDziś Moto, oraz konta zDzis Moto Premium. Regulamin jest dostępny pod adresem: www.zdzis.com/moto/regulamin
   Użytkownik
   pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, zarejestrowana w serwisie zDzis.com i korzystająca z konta zDzis Moto Premium lub Newslettera zDzis Moto, zgodnie z Regulaminem.
   Raport
   Raport publikowany w formie Newslettera zDzis Moto, oraz na stronie www.zdzis.com/moto. Treść raportu to linki do ogłoszeń z samochodami klasycznymi opatrzone autorskim komentarzem. W Raporcie mogą znaleźć się również inne informacje m.in.: o samochodach wystawionych na giełdzie dostępnej pod adresem www.zdzis.com/gielda; samochodach, które przestały być aktualne niedługo po wystawieniu, oraz kilka luźnych słów od autora łącznie ze zdjęciami tzw. zDzisiowozów (są to samochody Użytkowników). Treść Raportu zDzis Moto jest formą artystycznej twórczości Filipa Drozdowskiego. Treść Raportu przeznaczona jest dla osób pełnoletnich.
   Twórca Raportu:
   Filip Drozdowski
   Newsletter zDzis Moto
   forma dystrybucji Raportu poprzez pocztę e-mail na adres e-mail podany przez Użytkownika.
   zDzis Moto Premium
   płatne konto dostępne pod adresem www.zdzis.com/moto, które umożliwia dostęp do zamieszczonego na stronie internetowej www.zdzis.com/moto Raportu w dniu, w którym został sporządzony. Dostęp do Raportu możliwy jest po zalogowaniu na stronie internetowej www.zdzis.com/moto
  2. Przepisy niniejszego Regulaminu określają zasady korzystania z kont zDzis Moto Premium oraz Newslettera zDzis Moto.
  3. Użytkownik może korzystać z następujących usług:
    1. Konto zDzis Moto Premium,
    2. Newsletter zDzis Moto.
  4. Szczegółowe zasady korzystania z ww. usług, regulują § 2 – § 4 Regulaminu.
  5. Zamawiając usługę Newsletter zDzis Moto, lub dostęp do konta zDzis Moto Premium Użytkownik akceptuje Regulamin, Politykę Prywatności zDzis.com oraz politykę Cookies. Ww. dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.zdzis.com/moto/regulamin oraz www.zdzis.com/moto/polityka-cookies
 2. Zasady korzystania z Newslettera zDzis Moto
  1. W celu zamówienia usługi wysyłania Newslettera należy:
   1. wypełnić formularz rejestracji Użytkownika dostępny na stronie www.zdzis.com/moto podając adres e-mail Użytkownika, na który ma być wysyłany Newsletter.
   2. Newsletter zDzis Moto – jest płatny, ale opłata nie jest z góry ustalona. Każdy użytkownik płaci ile chce. 
   3. opłacić zamówienie można poprzez jeden ze sposobów płatności oferowanych przez Twórcę Raportu.
  2. Raporty przesyłane są zwykle 2 razy w tygodniu. O ilości przesłanych w danym tygodniu Raportów decyduje Twórca Raportu.
  3. Twórca Raportu zastrzega sobie prawo zawieszenia usług wysyłania Newsletterów zDzis Moto, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w formie mailowej, na adres wskazany w zgłoszeniu. Dodatkowo informacja o zawieszeniu usług Newslettera zDzis Moto dostępna będzie na stronie internetowej www.zdzis.com/moto

Zasady korzystania z konta zDzis Moto Premium.

  1. W celu zamówienia usługi dostępu do konta zDzis Moto Premium należy:
   1. wypełnić formularz rejestracji Użytkownika dostępny na stronie www.zdzis.com/moto podając adres e-mail Użytkownika, nazwę użytkownika umożliwiający dostęp (nazwa użytkownika jest dowolna, jednak nie może być obraźliwa ani wulgarna) oraz hasło,
   2. Dostęp do konta zDzis Moto Premium jest płatny, ale opłata nie jest z góry ustalona. Każdy użytkownik płaci ile chce. 
   3. opłacić zamówienie można poprzez jeden ze sposobów płatności oferowanych przez Twórcę Raportu.
  2. Raporty zDzis Moto Premium zamieszczane są na stronie internetowej www.zdzis.com/moto/ 2 razy w tygodniu. O ilości zamieszczanych w danym tygodniu Raportów decyduje Twórca Raportu .
  3. Po zalogowaniu Użytkownik Konta zDzis Moto Premium ma dostęp do wszystkich Raportów.
  4. Twórca Raportu zastrzega sobie prawo zawieszenia usług zamieszczania Raportów zDzis Moto Premium, o czym Użytkownicy zostaną poinformowani w formie mailowej, na adres wskazany w zgłoszeniu. Dodatkowo informacja o zawieszeniu usług Raportów zDzis Moto Premium dostępna będzie na stronie internetowej www.zdzis.com/moto

 

 1. Udostępnianie Raportu.
  1. Twórca Raportu może w dowolnym momencie zaprzestać dystrybucji Raportów.  
 2. Warunki techniczne.
  1. Korzystanie z konta zDzis Moto Premium możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. przeglądarka internetowa poprawnie interpretująca kod HTML w wersji 5, CSS w wersji 3 oraz JavaScript.
 3. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.zdzis.com/moto/regulamin
  2. Twórca Raportu informuje, iż podczas korzystania z usługi Newslettera zDzis Moto lub usług dostępu do konta zDzis Moto Premium, w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane “cookies” (dalej: pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Usługodawca wykorzystuje plikie cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika z konta, utrzymania sesji Użytkownika po zalogowaniu, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu www.zdzis.com. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz Polityka Ochrony Prywatności wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.
  3. Twórca raportu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.zdzis.com/moto/regulamin. Informacja o zmianach zostanie przesłana Użytkownikom za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powiadomić Twórcę Raportu o decyzji o odstąpieniu od umowy w części niezrealizowanej lub wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.