Regulamin Galerii zDzis.com

Regulamin Konta Twórcy

 1. Postanowienia ogólne, definicje
  1. Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie
   1. Regulamin – niniejszy regulamin korzystania z Konta Autora zDzis.com Regulamin jest dostępny pod adresem:….
   2. Twórca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w Autorskich Galeriach zDzisia i korzystająca z Konta Użytkownika w sposób zgodny z Regulaminem;
   3. Usługodawca – Filip Drozdowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą zDzis.com Filip Drozdowski z siedzibą przy ul. Skorupki 42a, 62-060 Stęszew, NIP: 7773001287, REGON: 381191708.
   4. Konto Twórcy – zarejestrowane konto Twórcy w serwisie zDzis.com/galerie umożliwiające zamieszczanie przez Twórcę Utworów w Galeriach zDzisia.  Rejestracja oraz korzystanie z Konta Twórcy są bezpłatne.
   5. Galerie zDzisia – zakładka w serwisie zDzis.com, na której dostępne są Utwory zamieszczone przez Twórcę oraz Galeria Twórcy.
   6. Galeria Twórcy  –  Galeria zawierająca wszelkie Utwory umieszczone przez Twórcę.
   7. Utwory – wszelkie  przejawy twórczości zamieszczane przez Użytkownika na Koncie Użytkownika, w tym w szczególności obrazy, filmy, zdjęcia, teksty.  
   8. Użytkownik  – każda osoba fizyczna odwiedzająca serwis zDzis.com, w tym Galerie zDzisia.
  2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Galerii zDzisia i Konta Twórcy.
  3. Korzystając z Galerii zDzisa oraz zakładając Konto Twórcy akceptujesz Regulamin oraz politykę Cookies. Ww. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.zdzis.com
 1. Rejestracja
  1. W celu założenia Konta Twórcy należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.zdzis.com/galerie i podać:
   1. nazwę Twórcy (nazwa ta nie może zawierać słów wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami),
   2. adres e-mail,
   3. hasło
  2. Nazwa Twórcy będzie widoczna dla podmiotów odwiedzających Galerie zDzisia.
  3. Założenia Konta Twórcy jest bezpłatne.
 1. Korzystanie z Konta Twórcy.
  1. Twórca posiadający Konto Twórcy jest uprawniony do publikowania na swoim Koncie Twórcy wszelkich przejawów swojej twórczości (Utworów).
  2. Publikując Utwór Twórca oświadcza, że:
   1. Utwór jest wolny od wad prawnych i wad fizycznych, a korzystanie z niego i rozporządzanie nim przez Twórcę nie narusza praw osób trzecich, w tym w szczególności osobistych lub majątkowych praw autorskich,
   2. przysługuje mu całość autorskich praw majątkowych do publikowanego Utworu na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w pkt 4.1,
   3. Utwór nie jest w żaden sposób obciążony, Twórca nie udzielił w stosunku do niego licencji wyłącznej jakiejkolwiek osobie trzeciej na jakimkolwiek polu eksploatacji wskazanym w pkt 4.1,
   4. posiada zgodę na wykorzystanie wizerunku osób utrwalonych na Utworze, w tym przede wszystkim na publikację wizerunku tych osób w Internecie,
   5. Utwór nie narusza obowiązujących przepisów prawa, nie zawiera treści wulgarnej, ośmieszającej lub sprzecznej z dobrymi obyczajami.
  3. Twórca, poprzez swój panel administratora, samodzielnie podejmuje decyzje o publikacji Utworu, terminie jego publikacji, usunięcia Utworu, zamieszczenia dodatkowych informacji, w tym informacji umożliwiających osobom trzecim kontakt z Twórcą w celu uzyskania licencji na korzystanie z Utworu lub nabycia majątkowych praw autorskich do Utworu, a także o sposobie prezentacji Utworu (w tym wielkość zdjęcia), przy czym szablon strony nie podlega zmianie przez Twórcę.
  4. Wszelkie zmiany, w tym zamieszczanie nowych postów, edycja postów, usuwanie postów, odbywa się wyłącznie przez po zalogowaniu.
  5. Twórca zobowiązany jest do usunięcia Utworów, co do których stracił prawo do ich publikowania (np. w wyniku zbycia autorskich praw majątkowych lub udzielenia licencji wyłącznej innemu podmiotowi).
  6. Niedozwolona jest publikacja Utworów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych, nawołujących do nienawiści lub do popełnienia czynu zabronionego, odwołujących się do ideologii i systemów totalitarnych, w tym komunizmu, faszyzmu, nazizmu lub w inny sposób naruszających dobre obyczaje.
  7. Niedozwolona jest publikacja przekazów reklamowych, innych niż zawierających propozycje dotyczące udzielenia licencji lub zawarcia umowy przeniesienia autorskich praw autorskich majątkowych dotyczących opublikowanego Utworu.
 1. Prawa autorskie do Utworów.
  1. Publikacja Utworu nie powoduje przeniesienia na rzecz Usługodawcy autorskich praw majątkowych do Utworu, wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste przysługują podmiotom dotychczas uprawnionym  z tych praw.
  2. Z chwilą publikacji Utworu Twórca udziela na rzecz Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z Utworu na następujących polach eksploatacji:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu – używanie, hosting, przechowywanie, publikowanie, wytwarzanie techniką cyfrową, publiczne wyświetlanie i rozpowszechnianie w serwisie zDzis.com;
   2. w zakresie rozpowszechniania Utworu w serwisie zDzis.com – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zwycięskiej fotografii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  3. Licencja udzielana na jest na czas publikacji Utworu w serwisie zDzis.com
  4. Twórca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z publikacją w serwisie zDzis.com Utworu, a w przypadku zgłoszenia wobec Usługodawcy jakichkolwiek roszczeń w związku z opublikowaniem Utworu w serwisie zDzis.com, Twórca zobowiązany jest do zwolnienia Usługodawcy z obowiązku świadczenia z tego tytułu oraz do zwrotu na jego rzecz wszelkich kosztów, które Usługodawca poniesie w celu zaspokojenia lub obrony przed takimi roszczeniami.
  5. Usługodawca nie odpowiada za kopiowanie lub wykorzystywanie opublikowanych Utworów przez osoby trzecie w sposób niezgodny z Regulaminem lub zasadami określonymi przez Twórcę.
 1. Korzystanie z Galerii zDzisia przez Użytkowników.
  1. Galerie zDzis.com oraz Utwory opublikowane przez Użytkowników w Galeriach są dostępne dla każdego Użytkownika bezpłatnie i bez ograniczeń.
  2. Użytkownicy nie mogą kopiować, pobierać lub w jakikolwiek sposób korzystać z Utworów opublikowanych przez Twórcę bez zgody tego Twórcy.
  3. Kontakt z Twórcą w celu uzyskania licencji do Utworu lub nabycia autorskich praw do Utworu odbywa się włącznie bezpośrednio z Twórcą, pod warunkiem opublikowania przez Twórcę danych kontaktowych.
  4. Usługodawca nie pośredniczy w kontaktach pomiędzy Użytkownikiem a Twórcą.
  5. Utwory publikowane przez Twórców mogą być wyświetlane Użytkownikom według wybranych filtrów.
 1. Uprawnienia Usługodawcy
  1. Usługodawca może usunąć Utwory naruszające Regulamin, a także w przypadku wszelkich wątpliwości co do legalności pochodzenia danego Utworu.
  2. Usługodawca jest uprawniony do skontaktowania się z Twórcą za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z opublikowanymi Utworami, w tym w przypadku zgłoszenia przez Użytkowników jakichkolwiek obiekcji co do opublikowanych Utworów, a także w celu przesłania mu oferty umowy licencji poszczególnych Utworów na innych polach eksploatacji niż wskazane w Regulaminie.
  3. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia Konta Twórcy, w przypadku naruszenia przez Twórcę warunków Regulaminu, w tym w szczególności w przypadku złożenia nieprawdziwych oświadczeń dotyczących autorskich praw majątkowych do Utworów.  
 1. Usunięcie Konta Twórcy
  1. Twórca może w każdym momencie usunąć swoje Konto i wszelkie opublikowane Utwory logując się i wybierając w opcjach ….. „usuń konto”
  2. Konto zostanie usunięte niezwłocznie.
 1. Ochrona danych osobowych.
  1. Administratorem danych osobowych jest Filip Drozdowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą zDzis.com Filip Drozdowski z siedzibą przy ul. Skorupki 42a, 62-060 Stęszew, NIP: 7773001287, REGON: 381191708.
  2. Dane osobowe Twórców będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do wykonania usług przez Usługodawcę, związanych z realizacją umowy pomiędzy Usługodawcą a Twórcą w kategorii dane zwykłe: imię i nazwisko, adres e-mail, nazwa Twórcy …. .
  3. Dane osobowe Twórcy będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2018 r. poz. 1000, UODO), polskimi przepisami przyjętymi w celu umożliwienia stosowania RODO, innymi obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem.
  4. Usługodawca pozyskuje dane osobowe Twórcy (imię, nazwisko, adres e-mail) od samych Twórców.
  5. Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
  6. W celu poprawy jakości swoich usług Usługodawca przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze strony internetowej www.zdzis.com, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Usługodawca korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookies lub innych podobnych technologii znajdują się na stronie internetowej www.zdzis.com/moto/polityka-cookies
  7. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO – realizacja umowy (akceptacja Regulaminu i założenie Konta Twórcy stanowi zawarcie umowy) Usługodawca może również przetwarzać dane osobowe Twórcy w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń pozostających w związku z zawartymi umowami, co stanowi jego prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takim przypadku dane osobowe będą przechowywane przez wynikający z przepisów prawa okres przedawnienia roszczeń lub czynów karalnych.
  8. Dane osobowe Twórcy nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  9. Dane osobowe Twórcy nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji Umowy.
  10. Dane osobowe Twórcy będą przetwarzane przez okres od dnia zawarcia Umowy do 6 lat od końca roku kalendarzowego w którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń itp.
  11. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w pkt 1, Usługodawca nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.
  12. W granicach przepisów prawa Twórcy przysługują prawa do: a) dostępu do danych, b) sprostowania danych, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przetwarzania danych, e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych przed jej cofnięciem, jednak cofnięcie zgody przed lub w trakcie realizowania Umowy uniemożliwi dalsze wykonywanie usług przez Usługodawcę. Twórca w granicach przepisów prawa ma również prawo wnieść sprzeciw względem przetwarzania jego danych osobowych, w przypadku gdy Usługodawca przetwarza je w celu wynikającym z jego prawnie uzasadnionego interesu.
  13. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań przesłane na adres Usługodawcy.
  14. Twórcy przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że przetwarzanie ich danych przez Usługodawcę narusza przepisy RODO.
  15. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia wykonanie usług przez Usługodawcę.
 1. Reklamacje.
  1. Twórca może złożyć reklamację, w przypadku gdy jego zdaniem usługi świadczone przez Usługodawcę realizowane są niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  2. Reklamacje należy przesłać drogą mailową na adres …… lub pisemnie na adres Usługodawcy.
  3. Każda reklamacja powinna zawierać:
   1. imię i nazwisko Twórcy zgłaszającego reklamację;
   2. dokładny adres zwrotny Twórcy zgłaszającego reklamację w przypadku reklamacji pisemnych;
   3. dokładny opis i powód reklamacji.
  4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie 30 dni od jej otrzymania. Twórca zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego – listem poleconym w przypadku reklamacji pisemnej lub mailowo jako odpowiedź na reklamację przesłaną mailowo.
  5. Twórca będący konsumentem ma możliwość skorzystania z polubownego rozwiązania wszelkich sporów powstałych na tle zawartej umowy, w szczególności poprzez zastosowanie mediacji. Wniosek o wszczęcie procedury mediacji należy złożyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej. Wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej znajduje się na stronie www.uokik.gov.pl.
 1. Warunki techniczne.
  1. Korzystanie z Galerii zDzisia oraz Konta Twórcy możliwe jest o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Twórca/Użytkownik, spełnia następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. przeglądarka internetowa poprawnie interpretująca kod HTML w wersji 5, CSS w wersji 3 oraz JavaScript.
 1. Postanowienia końcowe.
  1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej www.zdzis.com/…..
  2. Usługodawca informuje, iż podczas korzystania z serwisu zDzis.com, w tym Galerii zDzisia, w komputerze Twórcy/Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki cookies) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Usługodawca wykorzystuje plikie cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem przez Użytkownika/Twórcy z konta, utrzymania sesji Użytkownika/Twórcy po zalogowaniu, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu www.zdzis.com. Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych usług oraz Polityka Ochrony Prywatności wskazanym w § 1 ust. 4 Regulaminu.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Usługi, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. Zmiany Regulaminu będą udostępniane na stronie www.zdzis.com/…… Informacja o zmianach zostanie przesłana Twórcy za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie, Twórca powinien powiadomić Usługodawcę o usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian.
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.